امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اسم دارو

گاباپنتین                          Gabapentin

اشکال دارویی

 

گروه دارویی

آمینومتیل سیکلوهگزون استیک اسید

گروه درمانی

ضد تشنج

کروه مصرف در حاملگی

C

موارد، روش و مقادیر مصرف

داروی کمکی در درمان صرع پارشیال با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه

بالغین : 300mg  خوراکی روز اول ، 300mg  خوراکی  ،دو بار در روز، روز دوم ، و 300mg  خوراکی  ،سه بار در روز، روز سوم . افزایش دوزاژ بر اساس نیاز و تحمل بیمار تا 1800mg/d در سه دوز منقسم . دوزاژ معمول 300-600mg  خوراکی  ،سه بار در روز،  . هر چند دوزاژ تا 3600mg/d هم به خوبی تحمل شده است .

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو

عوارض جانبی

شایع : خستگی ، خماری ، آتاکسی ، نیستاگموس ، ترمور ، دیپلوپی (دو بینی ) ، رینیت ، آمبلیوپی

خطرناک : لکوپنی

 health4all reverse

ضامن سلامتی با ثبت 23675 موسسه ای دانش بنیان است که در حوزه پژوهش در سلامت به طور حرفه ای و براساس اصول بین المللی اخلاق پژوهشی کار میکند و عضو سازمان بهداشت جهانی (لینک) است