اسم داروآملودیپین                                                  Amlodipine Besylate
اشکال دارویی 
گروه داروییبلوک کننده کانال کلسیم (CCB)
گروه درمانیضد آنژین ، ضد هیپرتانسیون
گروه مصرف در حاملگیc
موارد،روش و مقادیر مصرفآنژین پایدار مزمن ، آنژین پرینزمتالبالغین : شروع با 5-10mg/d POهیپرتانسیونبالغین :شروع با 5mg/d PO حداکثر دوزاژ روزانه 10mg
موارد منع مصرفحساسیت مفرط به دارو
عوارض جانبیشایع : سر درد ،ادمخطرناک :ندارد.