اپ سلامتی برای همه

در بسياري از مناطق ماماها مهمترين ارائه دهنده مراقبت از زنان باردار هستند. در جاهاي ديگر ممكن است متخصص زنان يا پزشك خانوداگي اين نقش را بر عهده داشته باشد و يا ممكن است اين مراقبت به صورت مشاركتي ارائه شود. فلسفه پشت مدل مراقبت مداوم ماما مراقبت معمول و متداوم توسط يك ماماي شناخته شده و مورد اعتماد در طول زايمان است.

تاكيد بر روي توانايي طبيعي زنان براي تجربه زايمان با حداقل دخالت است.

مراقبت متداوم توسط ماما از طريق تيمي از ماماها كه بار مورد زايمان را با هم بر دوش مي كشند انجام ميشود كه اغلب "مامايي تيمي" ناميده ميشود. يك مدل ديگر "مامايي مشاركتي" ناميده ميشود كه براي حصول اطمينان از اين است كه زن باردار از يك ماما يا شريك آن مراقبتهاي كامل را دريافت مي دارد. مراقبت متداوم توسط ماما در شبكه هاي مشاوره اي در چند رشته با ديگر مراقبين بهداشت انجام ميشود. اين با مدل هاي مراقبت پزشكي كه در آنها متخصص زنان يا پزشك خانواده مسئوليت اصلي مراقبت را بر عهده دارد متفاوت است. در مدلهاي مشاركتي مسئوليت بين متخصصين مختلف مراقبتهاي بهداشتي تقسيم ميشود. در ابن بازبين ما مدلهاي مراقبتي را گنجانده ايم كه در آنها ماماها در طول حاملگي، زايمان و بعد از تولد مراقبت از زن باردار را بر عهده دارند. ما 13 تحقيق بر روي 16242 زن را شناسايي كرديم كه هم در ريسك كم و هم بالاي عوارض قرار داشتند. مراقبت متداوم توسط ماما براي مادر و نوزاد مزايايي دارد و در مقايسه با مدلهاي مراقبت توسط پزشكان و مراقبت مشاركتي عوارض منفي براي آن شناخته نشده است.

مهمترين مزيت آن كاهش استفاده از اپيدورالها و اپیزیوتومی ها يا تولدهاي ابزاري است. شانس تحت مراقبت بودن براي زايمان توسط يك ماما كه شناخته شده باشد و تولد طبيعي واژينال نيز افزايش مي يابد. تفاوتي در تعداد تولدهاي سزارين وجود نداشت. همچنين در زناني كه مراقبت متداوم توسط ماماها دريافت كرده بودند احتمال تولد زودرس و از دست دادن جنين زير 24 هفته كمتر بود اگرچه هيچ تفاوتي بين ريسك از دست دادن نوزاد بالاي 24 هفته وجود نداشت. در همه آزمايشها از ماماهاي تحصيل كرده استفاده شده بود و نه ماماهاي تجربي. در همه آزمايشها تولد در بيمارستان انجام ميشد.

در اين بازبيني نتيجه گيري شد كه به همه زنان بايد مدلهاي مراقبت متداوم توسط ماما ارائه شود اگرچه اين شيوه براي زناني كه شرايط خاص پزشك و زايماني دارند بايد با احتياط به كار گرفته شود