اپ سلامتی برای همه

تحقيقات قبلي بر روي مدلهاي حيواني و فيزيولوژيكي نشان مي دهند كه مكملهاي آنتي اكسيدان تاثيرات سودمندي بر طولاني تر كردن زندگي دارند.

 برخي از تحقيقات مشاهده اي نيز نشان مي دهند كه مكملهاي آنتي اكسيدان مي توانند سبب طول عمر شوند در حالي كه ديگر تحقيقات مشاهده اي تاثيرات منفي يا خنثي را نشان مي دهند. بازبيني كوچران ما از سال 2008 نشان مي دهد كه مكملهاي آنتي اكسيدان سبب افزايش مرگ و مير ميشود. اين بازبيني در حال حاضر به روز شده است.

بازبيني نظام مند كنوني شامل 78 آزمايش باليني تصادفي ميشود. در مجموع 296707 شركت كننده به صورت تصادفي براي مصرف مكملهاي آنتي اكسيدان (بتاكاروتن، ويتامين A، ويتامين C، ويتامين E، و سلنيوم) انتخاب و با گروه دارونما يا بدون مداخله مقايسه شدند. 26 آزمايش شامل 215900 شركت كننده سالم ميشد. 52 آزمايش شامل 80807 شركت كننده با بيماريهاي مختلف در يك فاز ثابت ميشد (شامل بيماريهاي گوارشي، قلبي عروقي، عصبي، چشمي، پوستي، رماتيسمي، كليوي، غدد و بيماريهاي نامشخص).

در مجموع 21484 نفر از 183749 شركت كننده (11.7 درصد) به صورت تصادفي انتخاب شده و مكملهاي آنتي اكسيدان مصرف كرده و 11479 نفر از 112958 (10.2 درصد) به صورت تصادفي به رژيم دارونما يا بدون مداخله اختصاص داده شدند. وقتي نتايج همه آزمايشات تركيب شدند نشان داده شد كه آنتي اكسدانها ممكن است مرگ و مير را كاهش دهند يا ندهند كه به شيوه تركيبي آماري كه استفاده شده بستگي دارد. آناليزهايي كه عموما زمان وجود تشاهبهات در نتيجه استفاده ميشد نشان داد كه استفاده از آنتي اكسدان مرگ و مير را افزايش مي دهد (به عبارتي، احتمال فوت در كساني كه آنتي اكيسدان مصرف مي كردند 1.03 برابر بيشتر از گروه كنترل بود).

وقتي براي شناسايي فاكتورهايي كه با اين يافته ها ربط داشتند آناليزهايي انجام شد، با شيوه اي بهتر براي پيشگيري از نتايج مغرضانه و گنجانده شدن به عنوان يك فاكتور در آزمايش (آزمايش با ريسك كم تفسير مغرضانه) و استفاده از ويتامين A ، دو فاكتور شناسايي شد. در واقع، وقتي نتايج آزمايشهايي كه ريسك تفسير مغرضانه در آنها كم بود به صورت مجزا بررسي شدند، افزايش مرگ و مير حتي مشهود تر بود (1.04 برابر بيشتر از گروه كنترل).

نتايج در مورد آسيب بالقوه ويتامين A وقتي صرفا آزمايشات با ريسك كم تفسير مغرضانه بررسي شدند، از بين رفت. افزايش ريسك مرگ و مير به بتاكاروتن و احتمالا ويتامين E و ويتامين A ربط داشت اما ربطي به استفاده از ويتامين C يا سلنيوم نداشت. شواهد كنوني از استفاده از مكملهاي آنتي اكسيدان در كل جمعيت يا در بيماران مبتلا به بيماريهاي مختلف حمايت نمي كند.