اپ سلامتی برای همه

پایش سرطان سینه با ماموگرافی

در پايش با ماموگرافي از اشعه ايكس براي يافتن سرطان قبل از اينكه توده حس شود استفاده ميشود. هدف درمان زودهنگام سرطان است كه احتمال درمان بيشتر است.

اين بازبيني شامل 7 آزمايش از 600000 زن در طيف سني 39 تا 79 سال است كه به صورت تصادفي به گروه دريافت پايش ماموگرافي و گروه بدون پايش تخصيص داده شدند. در اين تحقيقات كه معتبرترين اطلاعات ارائه شده است نشان مي دهد كه پايش مرگ و مير حاصل از سرطان را كاهش نمي دهد.تحقيقاتي كه بالقوه مغرضانه تر بودند (با دقت كمتري انجام شده بودند) دريافتند كه پايش مرگ و مير حاصل از سرطان سينه را كاهش مي دهد. با اين وجود، پايش در برخي زنان سبب شناسايي سرطان خواهد شد اگرچه سرطان آنها به مرگ يا بيماري منجر نشود. در حال حاضر، نمي توان گفت اين زنانها كدام هستند و بنابراين احتمال برداشتن سينه ها يا توده ها در آنها و دريافت راديوتراپي بدون اينكه لازم باشد وجود دارد.اگر فرض كنيم كه مرگ و مير حاصل از سرطان  بعد از 13 سال پايش 15 درصد كاهش يابد و در 30 درصد درمان و تشخيص بيش از حد واقع  صورت گيرد، به اين معنا است كه از بيش از 2000 زن كه براي پايش در طول 10 سال دعوت ميشوند، فقط يك نفر از مرگ حاصل از سرطان نجات مي يابد و 10 زن سالم كه اگر پايش نمي شدند سرطان انها شناسايي نميشد تحت درمان غيرلازم قرار مي گيرند. به علاوه، بيش از 200 زن استرسهاي فيزيولوژيكي قابل توجهي از جمله اظطراب و ترديد را براي سالها به خاطر يافته هاي مثبت غلط خواهند داشت.بايد به زناني كه براي پايش دعوت ميشوند مزايا و مضرات كاملا توضيح داده شوند. براي اطمينان از اينكه به زنان براي انتخاب در شركت يا عدم شركت در اين برنامه اطلاع رساني كافي انجام گرفته باشد، متني بر اساس شواهد به چندين زبان نوشته شد. به خاطر پيشرفتهاي اساسي در درمان و آگاهي بيشتر در مورد سرطان سينه نسبت به زماني كه آزمايشات انجام شدند، اين احتمال وجود دارد كه تاثير مطلق پايش امروزه كمتر از زمان انجام آزمايشات باشد. در مطالعات مشاهده اي اخير تشخيص بيش از حد واقع بيشتر از آزمايشات بوده و با پايش در شيوه سرطانهاي پيشرفته سينه كاهشي صورت نرگرفت يا خيلي جزئي بود.

ويتامينهاو مواد معدني در درمان ناباروري زنان

سوال مطرح شده در بازبيني: آيا مكملهاي دهاني آنتي اكسيدان در مقايسه با گروه دارونما، بدون درمان/ درمان استاندارد يا آنتي اكسيدان ديگر نتايج بهتري در بهبود باروري براي زنان نابارور داشته اند (درمان استاندارد شامل اسيد فوليك >1 ميلي گرم است). پيش زمينه: بسياري از زنان ناباروي كه درمانهاي باروري را تحمل مي كنند از مكملهاي غذايي به اميد بهبود باروري خود نيز استفاده مي كنند. اين زمان براي زنان و والدينشان مي تواند بسيار استرس زا باشد.مهم است كه به اين زوجها شواهد با كيفيت ارائه شود كه بدانند آيا استفاده از مكمل آنتي اكسيدان در همزمان با درمان باروري شانس آنها را افزايش مي دهد و آيا عوارض جانبي دارد يا خير و در اين باره بتوانند تصميم بگيرند. اين موضوع مخصوصا از اين جهت اهميت دارد كه اغلب مملهاي آنتي اكسيدان تحت مقررات كنترل نشده اند. هدف اين بازبيني بررسي اسن موضوع است كه آيا مكملهاي آنتي اكسيدان دهاني شانس درمان اباروري را در زنان و حامله و بچه دار شدن را در آنها افزايش مي دهد يا خير.زمان تحقيق: شواهد تا آوريل 2013 ادامه داشته است.