سرطان پوست خطر شروع فصل گرما

نكته اي براي سلامت در شروع فصل گرما ...

ملانوم، شديدترين نوع سرطان پوست است كه در سلولهاي توليدكننده رنگدانه كه باعث ايجاد رنگ پوست و همچنين عنبيه چشم مي شوند، ايجاد مي شود. اين سرطان كه به طور شايعي پوست بدن را درگير مي كند، به نظر مي رسد كه در حال افزايش در افراد جوان است. علت قطعي اين بيماري مشخص نيست اما آنچه اثبات شده است اين است كه ارتباط بسيار تنگاتنگي با اين بيماري و قرار گرفتن در معرض (اشعه اولتراويوله يا ماورابنفش) نور مستقيم آفتاب وجود دارد. استفاده از روش هاي برنزه سازي چه با قرار گرفتن در معرض نور آفتاب و چه با قرار گرفتن در معرض لامپ هاي مخصوص نيز از عوامل ابتلا به اين بيماري است.

اگرچه تماس مستمر با نور افتاب شديد احتمال بيماري را افزايش مي دهد اما دوره هاي مقطعي و كوتاه مدت قرار گرفتن در معرض نور شديد آفتاب نيز خطرناك اند زيرا در اين شرايط رنگدانه هاي مناسب براي جلوگيري از نور افتاب در پوست تشكيل نشده اند و يا به عبارتي پوست آماده مقابله با اشعه آفتاب نيست.

اين بيماري كه به صورت بروز خال يا به ندرت چند خال تيره، نامنظم و بزرگ شونده بروز مي كند در مراحل اوليه قابل درمان است. اگرچه اگر درمان دير شروع شود درمان آن بسيار دشوار مي شود. اين بيماري با ايجاد خال هاي جديد يا بزرگ شدن يا تغييرشكل يك خال قديمي بروز مي كند و سرعت رشد بسيار سريعي دارد و اگر سريعا اقدام به جراحي نشود به سرعت بيماري متاستاز (دست اندازي) به ساير نقاط بدن مي كند و درمان آن بسيار سخت و نيازمند شيمي درماني شديد مي شود. پس به خال هاي بدن خود توجه كنيم و از قرار گرفتن بدون محافظ در آفتاب تند به جديت خودداري كنيم...