سرطان

شناخت سرطان , پیشگیری ودرمان آن

شناخت سرطان , پیشگیری ودرمان ...

پایش سرطان سینه با ماموگرافی

در پايش با ماموگرافي از اشعه ايكس براي يافتن سرطان قبل از اينكه توده حس شود استفاده ميشود. هدف درمان زودهنگام ...
Read more

شناخت سرطان سينه

تشخيص زودهنگام، بهبود درمانها، نجات زندگي امروزه زنان بيشتري به دليل بهبود درمانها و معاينات مي توانند با ...
Read more

خود را در مقابل HPV مقاوم سازيد

مانع از اين ويروس عامل سرطان شويد بيش از نيمي از افراد فعال جنسي ممكن است به عفونت ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) در ...
Read more

سرطان كودكان

سازش با تشخيص فقط فكر كردن به اينكه كودكي سرطان دارد مي تواند دلهره آور و دردناك باشد. اما اگرچه سرطان مي ...
Read more
Load More