روانشناسی

دليل اول سيگار كشيدن در كودكان

اگر شما مادر و يا پدري هستيد كه سيگار مي كشيد بر روي كودكانتان تاثيري بيش از آنچه كه خود تصور مي كنيد داريد. ترك ...

وقت مطالعه است

چگونه واليدن مي توانند به كودكانشان در انجام تكاليفشان كمك نمايند مجبور كردن كودكان به نشستن و تمركز كردن و ...
Read more

اندوه خود كشي

آگاهي و اقداماتي كه مي تواند به نجات يك زندگي كمك نمايد خودكشي يك تراژدي است. يك زندگي را از بين برده و سبب ...
Read more

نگراني بيش از اندازه

زندگي كردن با اختلالات اضطراب اضطراب احساس ناراحتي است كه ممكن است گهگاهي سبب آسيب زدن به شما يا فردي كه ...
Read more

تیپهای شخصیتی

  مقدمه براي يك مدير برجسته بودن برخورد موثر با افراد به اندازه انجام حرفه اصلي تان اهميت دارد. مديريت ...
Read more
That's All