روانشناسی

وقت مطالعه است

چگونه واليدن مي توانند به كودكانشان در انجام تكاليفشان كمك نمايند مجبور كردن كودكان به نشستن و تمركز كردن و ...
Read more

نگراني بيش از اندازه

زندگي كردن با اختلالات اضطراب اضطراب احساس ناراحتي است كه ممكن است گهگاهي سبب آسيب زدن به شما يا فردي كه ...
Read more

تیپهای شخصیتی

  مقدمه براي يك مدير برجسته بودن برخورد موثر با افراد به اندازه انجام حرفه اصلي تان اهميت دارد. مديريت ...
Read more

اندوه خود كشي

آگاهي و اقداماتي كه مي تواند به نجات يك زندگي كمك نمايد خودكشي يك تراژدي است. يك زندگي را از بين برده و سبب ...
Read more

كاري پر خطر

چگونه با رفتارهاي نوجوان خود برخورد كنيم. نوجواني مي تواند دوراني از سردرگمي باشد هم براي نوجوانان و هم براي ...
Read more
That's All