اپ سلامتی برای همه

استفاده از لاپاراسكوپي در درمان بيماريهاي ديورتيكولي

     بيماريهاي ديورتيكولي از علل رايج شكم حاد است كه نيازمند بستري و دريافت آنتي بيوتيكهاي تزريقي ميباشد

عنوان:

استفاده از لاپاراسكوپي در درمان بيماريهاي ديورتيكولي

نويسنده:

Kurt J. Isselbacher

رفرنس:

AccessMedicine from McGraw-Hill © 2010 The McGraw-Hill Companies

 

عكس:

 

تاريخ : 06/16/2010

دسته:  جراحي عمومي - درمان

كد:  A136

    بيماريهاي ديورتيكولي از علل رايج شكم حاد است كه نيازمند بستري و دريافت آنتي بيوتيكهاي تزريقي ميباشد. معمولا پس از حملات مكرر ديورتيكوليت بدون عارضه و يا پس از بروز عوارض ، ‌resection انتخابي سيگموئيد روش درماني است ،‌كه توصيه مي شود. اين تحقيق به بررسي 7000 بيمار كه بدنبال بيماريهاي ديورتيكولي تحت جراحي الكتيو قرار گرفتند ،‌ميپردازد . نيمي از اين بيماران تحت عمل جراحي باز شكمي قرار گرفته بودند و براي نيمي ديگر از طريق لاپاراسكوپي  جراحي انجام شده بود.در بررسيهاي آماري ملاحظه شد ؛ در افرادي كه تحت لاپاروسكوپي قرار گرفته بودند ،‌بطور معناداري عوارض كمتر بوده است.  بدين ترتيب در مواردي كه كنتراانديكاسيون مطلق جهت انجام لاپاروسكوپي وجود ندارد،‌درمان لاپاروسكوپيك بيماريهاي ديورتيكولي ،‌جهت كاستن از عوارض پس از عمل توصيه مي گردد.