اپ سلامتی برای همه

نحوه‌ برخورد با sentinel node biopsy در كانسر پستان

    sentinel node biopsy يا SNB بطور گسترده اي جهت مرحله بندي كانسر پستان بكارميرود.

عنوان:

 نحوه‌ برخورد با sentinel node biopsy در كانسر پستان

نويسنده:

Veronesi U, Viale G, Paganelli G, et al

رفرنس:

Ann Surg. 2010;251:595-600

عكس:

 

تاريخ : 06/18/2010

دسته:  جراحي عمومي – زنان - درمان

كد:  A134

   sentinel node biopsy يا SNB بطور گسترده اي جهت مرحله بندي كانسر پستان بكارميرود. هدف از اين پيگيري طولاني مدت،‌تعيين اين مطلب است كه آيا دايسكشن آگزيلري در بيماراني كه SNB آنها منفي بوده است هم سودمند است يا خير. كل گروه مورد مطالعه مشتمل بر 516 بيمار در مراحل اولية‌ كانسر پستان بوده اند كه در همگي آنها  نتيجة  sentinel node biopsy   منفي بوده است،‌ بيماران به دو گروه تقسيم شدند ،‌ كه يك گروه تحت دايسكشن قرار گرفته بودند و براي گروه ديگر  اين عمل انجام نشده بود. تمامي بيماران تحت راديوتراپي قرار گرفته بودند و تقريبا براي تعداد مساوي از هر گروه هورمون درماني يا كموتراپي انجام شده بود.

پس از بررسي آماري هيچگونه تفاوتي از لحاظ وقايع مرتبط با كانسر در دو گروه مشاهده نگرديد. بدين ترتيب بنظر ميرسد اگرSNB در بيماري منفي باشد ،‌دايسكشن آگزيلري بر survival بيمار نمي افزايد. حدود 90% بيماران هر دو گروه تا پايان 10 سال هيچگونه علائمي از عود كانسر نشان ندادند .تنها در كمتر از 1% بيماراني كه تحت دايسكشن قرار نگرفته بودند پيشرفت بيماري در آگزيلا مشاهده شد. محققين بر اين باورند بهتر است در بيماراني كه SNB منفي دارند از دايسكشن لنف نودهاي آگزيلري و در نتيجه بروز عوارض جانبي آن صرفنظر كنند.