اپ سلامتی برای همه

جراحی

استفاده از لاپاراسكوپي در درمان بيماريهاي ديورتيكولي

     بيماريهاي ديورتيكولي از علل رايج شكم حاد است كه نيازمند بستري و دريافت آنتي بيوتيكهاي تزريقي ميباشد ...

خط اول درمان متاستاز كبدي كانسر كولوركتال

در اين تحقيق با هدف جلوگيري از انجام جراحيهاي غيرضروري ،‌استفاده از روش Radiofrequency Ablation بعنوان خط اول درمان ...
Read more

استفاده از بتابلوكرها در پيشگيري از اولين خونريزي واريس مري

  تحقيقيات اخير بيانگر اين مطلبند كه استفاده از بتابلوكرها به تنهايي ،‌و بدون ليگاسيون اندوسكوپيك واريس ...
Read more

نحوه‌ برخورد با sentinel node biopsy در كانسر پستان

    sentinel node biopsy يا SNB بطور گسترده اي جهت مرحله بندي كانسر پستان ...
Read more

درمان مراحل اولية كانسر مهاجم كولون

  ميزان بقاي 5 سالة‌ بيماراني كه در مراحل اولية‌ كانسر كولون تحت درمان قرار مي گيرند،‌صرفنظر از جراحي ...
Read more
That's All