داخلی

خشكي چشم و دهان؟

ممكن است شما مبتلا به سندروم شوگرن باشيد اگراغلب احساس مي كنيد كه چشم ها و دهانتان مثل بيابان خشك است، مي ...
Read more

مكملهاي آنتي اكسيدان براي پيشگيري از مرگ و مير در شركت كنندگان سالم و بيماران مبتلا به بيماري هاي مختلف

تحقيقات قبلي بر روي مدلهاي حيواني و فيزيولوژيكي نشان مي دهند كه مكملهاي آنتي اكسيدان تاثيرات سودمندي بر ...
Read more

كشش براي درد پشت

ما شواهد موجود در مورد تاثير كشش را بر شدت درد، توانايي در انجام فعاليت هاي معمول روزانه، بهبود كلي و بازگشت ...
Read more

همكاري بين حرفه اي: تاثيرات مداخلات بالين محور بر اقدامات حرفه اي و نتايج مراقبتهاي بهداشتي

ميزان همكاري متخصصين مي تواند بر كيفيت مراقبتهاي بهداشتي كه ارائه مي دهند تاثيرگذار باشد. ...
Read more

استفاده از واكسن براي محافظت كودكان در برابر سرخك، اوريون و سرخجه

سرخك، اوريون و سرخجه (MMR) سه بيماري عفوني بسيار خطرناك هستند كه شديدا سبب ناخوشي، ناتواني و مرگ در كشورهاي كم ...
Read more
Load More