zamensalamti2

داروهای آنتاگونیست(ضد)هیستامین 2

این داروها با مهار ترشح اسید معده در درمان بیماری های مرتبط با اسید بکار می روند.

اسم دارورانیتیدین    Ranitidine HCIاسم تجاریZantacگروه داروییآنتاگونیست رسپتور H2گروه درمانیضدزخم معدهگروه مصرف در ...

اسم داروسایمتیدین  Cimetidineاشکال داروییگروه داروییآنتا گونيست رستپور h2گروه درمانیضد زخم معدهگروه مصرف در ...

اسم داروفاموتیدین   Famotidineاشکال دارویی گروه داروییآنتاگونیست رسپتور H2گروه درمانیضد اولسر گروه مصرف در ...
That's All