zamensalamti2

داروهای استروژنی

هورمون هایی زنانه که به طور دارویی عرضه شده اند مانند قرص های جلوگیری از حاملگی

اسم دارواستزوژن کونژوگهاسم لاتين Estrogens Conjugatedاشکال دارويي گروه دارويياستروژنگروه درماني جایگزین استروژن ، ...

اسم دارودینسترول        Dienestrolاشکال دارویی گروه دارویی استروژن غیر استروئیدی صناعیگروه درمانیاستروژن ...

 اسم دارواسترادیولاسم لاتين Estradiol Valerateاشکال دارويي                گروه دارويياستروژنگروه درماني ...

 اسم دارواتینیل استرادیولاسم لاتين Ethiny estradiollاشکال دارويي          گروه دارويياستروژنگروه ...

...
That's All