zamensalamti2

داروهای ضدجنون

داروهای درمان بیماری های روانی شدید مانند اسکیزوفرنی و افسردگی بسیار شدید

اسم داروتری فلوئوپرازین    Trifluoperazine HCIاسم تجاریApo-Trifluoperazine , Eskazina, Stelazineگروه داروییفنوتیازین (مشتق ...

اسم داروتیوتیکسن     Thiothixeneاسم تجاریNavaneگروه داروییتیوگزانتن(Thioxanthene) گروه درمانیضد سایکوز گروه مصرف در ...

اسم دارو ریسپریدون             Risperidone اسم تجاری Risperdal گروه دارویی مشتق ...

اسم داروتیوریدازین   Thioridazine HCIاسم تجاری گروه داروییفنوتیازین(مشتق پیپریدین)گروه درمانیضدجنونگروه مصرف ...

اسم دارو پیموزاید   Pimozide اسم تجاری Orap گروه دارویی دی فنیل بوتیل پیپریدین ...
Load More