zamensalamti2

مهارکننده استفراغ

 حالت تهوع احساس ناخوشايند نياز به بالا آوردن است.حالت تهوع دلايل بسياري دارد.داروهاي مختلفي با شيوه عملكرد ...
ثبت ادامه مطلب...

اسم داروپرومتازین     Promethazine HCIاسم تجاریPhenerganگروه داروییمشتق فنوتیازینگروه درمانیضداستفراغ و ضد سرگیجه ...

اسم دارو گرانیسترون                         Granisetron اشکال دارویی   گروه دارویی ...

اسم دارواوندانسترون   Ondansetron HCIاسم تجاریZofranگروه داروییآنتاگونیست رسپتور 5-HT3  سروتونینگروه درمانیضد استفراغ ...
That's All