zamensalamti2

داروهای ضد افسردگی

 اسم داروایزوکربوکسازید Isocarboxazid اسم تجاریMarplanگروه داروییمشتق هیدرازین ،مهار کننده MAO نوع A و Bگروه درمانیضد ...

اسم داروایمی پرامین Imipramine HCI اسم تجاریApo-Imipramine , Novopramine , Tofranilگروه داروییضد افسردگی سه حلقه ای (TCA) دی ...

اسم دارودسی پرامین   Desipramine HCIاشکال دارویی گروه دارویی ضد افسردگی سه حلقه ای dibenzazepineگروه درمانیضد ...

اسم دارودوکسپین    HCI Doxepin اشکال دارویی گروه دارویی ضد افسردگی سه حلقه ای (TCA)گروه درمانیضد افسردگی ...

اسم دارو تریمیپرامین    Trimipramineاسم تجاریSurmontilگروه داروییضد افسردگی سه حلقه ای (TCA)گروه درمانیضد افسردگی ، ضد ...
Load More