zamensalamti2

بیحس کننده/بیهوش کننده

داروهای بیهوش کننده عمومی و یا بیحس کننده های موضعی برای اعمال جراحی

اسم داروایزوفلوران    Isoflurane اسم تجاریForaneگروه داروییبیهوش کننده هالوژنه فرار (ایزومر Enflurane)گروه درمانیبیهوش ...

اسم دارواتومیداتاسم لاتين Etomidateاشکال دارويي گروه داروييبیهوش کننده عمومیگروه درماني بیهوش کننده عمومی ...

اسم دارودروپریدول    Droperidolاشکال دارویی گروه دارویی مشتق بوتیروفنونگروه درمانیترانکولیززگروه مصرف در ...

اسم دارواتراسم لاتين Etherاشکال دارويي گروه داروييبیهوش کنندهگروه درماني بیهوش کننده عمومی استنشاقیگروه مصرف ...

اسم دارو توکاینید              Tocainide HCI اسم تجاری Tonocard گروه دارویی بیحس ...
Load More