zamensalamti2

داروهای محرک سمپاتیک

اسم داروایزوپروترنول Isoproterenol HCIاسم تجاریIsoprenaline HCI , Isuprelگروه داروییآدرنرژیکگروه درمانیگشاد کننده راههای ...

اسم دارودوپامین    Dopamine HCIاشکال دارویی گروه دارویی آدرنرژیکگروه درمانیاینوتروپ ، وازوپرسورگروه مصرف در ...

اسم دارودوبوتامین    Dobutamine HCIاشکال دارویی گروه دارویی آدرنرژیک ، آگونیست بتایکگروه درمانیاینوتروپگروه ...

اسم دارودیپیوفرین    Dipivefrin HCIاشکال دارویی گروه دارویی سمپاتومیمتیکگروه درمانیضد گلوکومگروه مصرف در ...
That's All