zamensalamti2

داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی

داروهای تسکین دهنده درد و ضد التهاب مانند بروفن و مفنامیک اسید.

 اسم دارودیکلوفناک           Diclofenac Sodiumاشکال دارویی  گروه دارویی NSAIDگروه درمانیضد آرتریت ،ضد التهابگروه ...

 اسم دارو ایندومتاسین Indomethacinاسم تجاری APO – Indomethacin , Indocid گروه داروییNSAIDگروه درمانی ضد درد غیر مخدر ، ضد تب ، ...

اسم داروتولمتین   Tolmetin Sodium اسم تجاریTolectin گروه داروییNSAIDگروه درمانیضددرد غیر مخدر ، ضد التهاب گروه مصرف در ...

 اسم داروایبوپروفن Ibuprofenاسم تجاریAdvil , Brufenگروه داروییNSAIDگروه درمانیضد درد غیر مخدر ، ضد تب ، ضد التهابگروه ...

اسم داروپیروکسیکام     Piroxicamاسم تجاریApo-Piroxicam , Feldeneگروه داروییNSAIDگروه درمانیضددرد غیر مخدر ، ضدتب ، ضدالتهاب ...
That's All