zamensalamti2

بیماری های دهان، حلق و بینی

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • اخيرا سرماخوردگي نداشته ايد ولي ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • خون ازبيني فوران زده و بعد از پنج ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • ترشّح پشت بيني غليظ ورنگي است و ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • داخل بيني به قدري خشك است كه باعث ...
Load More