zamensalamti2

بیماری های گوش

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • هرگونه كاهش قدرت شنوائي رابايد به ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • هروقت صداهاي غيرواقعي مي شنويد نزد ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • ورم گوش به دنبال ضربه به سرروي داده ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • وزوز گوش همراه با سرگيجه يا درد ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • ترشّحي غيرازچرك گوش مشاهده مي ...
That's All