zamensalamti2

بیماری های چشمی

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • گل مژه بيش ازيك هفته طول كشيده ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • پلك بالا روي خط ديد را مي گيرد يا ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • هر نوع كاهش يا از دست دادن بينائي ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • لنزهاي چشمي باعث چشمك هاي سريع ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • ديد هر فاصله اي تاراست، چه عينك ...
Load More