zamensalamti2

بیماری های سرو گردن

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: دردبالاي پشت به جلوسينه ،پايين ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: درد گردن بيش از سه روز طول كشيده يا ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: احساس ناخوشايندي در هنگام ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: قبلا هيچ گاه سردرد روي نداده است ...
That's All