zamensalamti2

بیماری های اعصاب و روان

زماني كه عزيزي از دنيا مي رود      زماني كه كسي را كه دوستش داريد از دنيا مي رود دنيا برايتان تغيير ...
ادامه مطلب: سازگاري با اندوه مرگ

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • طرز راه رفتن معمول تغييركرده ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: كمردرد بيش از72 ساعت طول كشيده ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • تغييرناگهاني درشنوائي يا زنگ زدن ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: ناگهان مصاحبت با بستگان ، دوستان و ...
Load More