zamensalamti2

بیماری های لگن و سیستم ادراری - تناسلی

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: درد شديد ناگهاني درلگن احساس مي ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: در فاصله دو قاعدگي يا بعد از ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: لكه بيني درهنگامي روي داده ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: در فاصله دو قاعدگي يا بعد از ...
Load More