zamensalamti2

بیماری های پوست، مو و ناخن

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: خشك شدن پشت مانع انجام كار و ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: زگيل ها مانع انجام درست فعالّيت هاي ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: پوست اطراف كورك قرمزاست رگه هاي ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: اندازه،شكل يارنگ خال تغييركرده است ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: اخيراشروع به خوردن داروي تازه اي ...
Load More