zamensalamti2

بیماری های قفسه سینه، ریه و پستان

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • هردرد قفسه سينه را به پزشك اطلاع ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • خس خس با تنگي نفس، تنفس سريع يا ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: ترشّح شفاف و زرد، آبكي يا خوني است ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • تنگي نفس وجود دارد، اما براي ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: درد پستان شديد است يا دو ماه طول ...
That's All