اپ سلامتی برای همه

test

مقدمه و هدف: امروزه بحث فرهنگ به علت اهمیت و تاثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی به یکی از مباحث جدی حوزه روانشناسی تبدیل شده است. با عنایت به اهمیت تاثیر فرهنگ های مختلف بر تیپ های شخصیتی،  پژوهش حاضر با هدف مطالعه بین فرهنگی تیپ های شخصیتی در دانشجویان ایرانی وآمریکایی صورت گرفت. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در ایران وکلیه دانشجویان دانشگاه الکامینو امریکا درسال تحصیلی 92-91 میباشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس مراجعه کننده به کتابخانه مرکزی دو دانشگاه انتخاب شدند. با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 150 پرسشنامه بین دانشجویان آمریکایی و تعداد 170 پرسشنامه بین دانشجویان امریکایی توزیع شد. ابزار گردآور داده ها پرسشنامه شغلی شخصیتی هالند در 6 تیپ شخصیتی اجتماعی ، هنری، قراردادی ، واقع گرا ، متهور و جستجوگر  بود که روایی و پایایی آن در کشورهای مختلف احراز گردیده است. داده های حاصل با شاخص های آمار توصیفی و آزمون تحللی واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که : 1- بین دانشجویان ایرانی و آمریکایی در چهار تیپ واقع گرا (05/0p<)، جستجوگر (001/0p=)، هنری (01/0p<) و قراردادی (001/0p=) تفاوت معناداری وجود داشت. 2- بین دانشجویان دختر و پسر ایرانی در سه تیپ واقع گرا (001/0p=)، هنری (01/0p<) و اجتماعی (01/0p<) تفاوت معناداری وجود داشت. 3- بین دانشجویان دختر و پسر آمریکایی در سه تیپ واقع گرا (001/0p=)، هنری (05/0p<) واجتماعی (01/0p<) تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل، اولویت بندی تیپ های شخصیتی دانشجویان ایرانی و امریکایی مستقل از فرهنگ اجتماعی آنان نمی باشد.