پلورال افيوژن

پلورال افيوژن، جمع شدن مايع در پشت ريه (فضاي پلور) است. دلايل مختلفي دارد. تجمع مايع ممكن است سبب تنگي نفس شما شود. اگر لازم باشد بايد اين مايع تخليه شود. هدف درمان عمدتا درمان عامل ايجاد كننده است.
پلورال افيوژن چيست؟
پلورال افيوژن به معناي تجمع مايع بين يك ريه و قفسه سينه است.
پره جنب (پلور) يك غشاء نازك است كه در قسمت داخلي قفسه سينه قرار دارد و ريه ها را مي پوشاند. در حالت معمولي مقدار كمي مايع بين دو لايه پرده جنب وجود دارد. اين مايع همانند يك روغن بين ريه ها و قفسه سينه عمل كرده و در زمان نفس كشيدن به حركت كردن آنها كمك مي كند. پلورال افيوژن زماني اتفاق مي افتد كه اين مايع زياد شده و ريه را از قفسه سينه جدا كند.
علل پلورال افيوژن چيست؟
پلورال افيوژن از عوارض چندين بيماري است. در زير علل اصلي ايجاد كننده پلورال افيوژن آمده است (اما دلايل نادر ديگري نيز وجود دارد):
•    عفونت ريه (سينه پهلو)، سل و سرطانها ممكن است سبب التهاب ريه و پرده جنب شوند. اين التهاب سبب جمع شدن مايع و ايجاد پلورال افيوژن ميشود.
•    برخي از بيماري هاي آرتورز ممكن است سبب التهاب پرده جنب علاوه بر التهاب مفاصل شوند. براي مثال، پلورال افيوژن يكي از عوارض نامتداول آرتریت روماتوئید و لوپوس‌ اریتماتوی‌ منتشر (SLE) است.
•    نارسايي قلبي سبب "فشار برگشتي" در وريدهايي (رگهاي خوني) كه خون را به قلب باز مي گردانند ميشود. براي مثال، ممكن است كمي خون از رگهاي خوني به بيرون تراوش كند. التهاب پاها به خاطر تجمع مايعات در نارسايي قلب رايج است اما ممكن است پلورال افيوژن نيز به وجود آيد.
•    پايين بودن سطح پروتئين در خون نيز سبب ميشود مايعات بتوانند به رگهاي خوني تراوش كنند و براي مثال سيروز كبد يا برخي از بيماري هاي كليوي سبب ايجاد پلورال افيوژن ميشوند.
چه علائمي دارد؟
ممكن است كمي درد سينه داشته باشيد اما پلورال افيوژن اغلب بدون درد است. ميزان مايع جمع شده متفاوت است. با بزرگتر شدن افيوژن، به ريه فشار وارد مي شود كه وقتي نفس مي كشيد ريه نمي تواند كاملا باز شود. در اين صورت ممكن است دچار تنگي نفس شويد.
ممكن است همچنين علائمي از بيماري اي داشته باشيد كه سبب افيوژن شده است. در كل طيفي از بيماريها مي توانند سبب پلورال افيوژن شوند كه بسته به عامل ايجاد كننده آن علائم نيز متفاوت است. براي مثال اگر عامل آن عفونت ريه (سينه پهلو) باشد ممكن است تب يا سرفه داشته باشيد.