برونشكتازی‌


برونشكتازی‌ عريض شدن غيرطبيعي يك يا چند مسير هوا است. در مسيرهاي هواي غير طبيعي مخاط زيادي توليد ميشود كه آنها را مستعد عفونت مي سازد. مهمترين علامت آن سرفه است كه خلط سينه زيادي ايجاد مي كند. درمان اغلب شامل فيزيوتراپي معمولي و دوره درماني با آنتي بيوتيكها مي شود. درمان بلند مدت آنتي بيوتيكها در برخي موارد مورد نياز است.

گاه از داروهاي استنشاقي استفاده ميشود. نبايد سيگار بكشيد چون سيگار همه چيز را بدتر مي كند. گاهي نياز به عمل جراحي است. ايمن سازي عليه آنفولانزا و سينه پهلو پيشنهاد ميشود.

شناخت مسيرهاي هوا
هوا از طريق لوله هاي هوا (ناي) به ريه ها مي رود. ناي به شاخه هايي تقسيم ميشود كه نايچه ناميده ميشود.
هوا از نايچه به ميليونها كيسه كوچك هوا (حبابچه) وارد ميشود. اكسيژن موجود در هوا از طريق جداره هاي نازك كيسه هاي هوا به جريان خون منتقل ميشود.

غدد كوچكي در جداره مسيرهاي هوا مقدار كمي مخاط ايجاد مي كنند. اين مخاطها مسيرهاي هوا را مرطوب نگه مي دارند و همچنين ذرات گرد و غبار موجود در هواي تنفس شده را مي گيرند. موهاي بسيار زياد ريزي (مژگاني) بر روي سطح سلولهاي جداره مسيرهاي هوا وجود دارد. ميليونها مژگان موجود بر جداره مسيرهاي هوا مخاط را به انتهاي گلو انتقال مي دهند تا خلط ايجاد شود كه اين خلط بلعيده ميشود. سرفه نيز به تميز شدن مسيرهاي هوا كمك مي كند.


برونشكتازی‌ چيست؟
برونشكتازی‌ عريض شدن (اتساع) دائمي غير طبيعي يك يا چند مسير هوا (نايچه) است. مخاط اضافه شكل گرفته و در قسمتهايي از مسير هوا كه گشاد شده اند جمع ميشوند. مسيرهاي هواي گشاد شده با مخاط اضافه مستعد عفونت هستند.
مسيرهاي هوا در برونشكتازی‌
شدت برونشكتازی‌ مي تواند بسيار متفاوت باشد. ممكن است فقط يك قسمت از مسيرهوا گشاد شده و غير طبيعي باشد. و از طرف ديگر، ممكن است مسيرهاي هواي بسياري گشاد شده باشند. اغلب افراد مبتلا بين اين دو قرار دارند.

قسمتهاي گشاد شده مسيرهاي هوا آسيب ديده و متورم مي شود. اين سبب شكل گيري افزايش مخاط ميشود كه به راحتي دفع نميشود. اين قسمتهاي مسيرهاي هوا سست تر بوده و احتمال اينكه به داخل فرو ريزد بيشتر است كه مي تواند در جريان هوا در مسيرهاي آسيب ديده اختلال ايجاد كند. شدت علائم به تعداد مسيرهاي هواي آسيب ديده و شدت آسيب ديدگي بستگي دارد. بافت ريه بعد از بخشي از مسير هوا كه به شدت آسيب ديده نيز ممكن است متورم شده و آسيب ببيند.


عوامل ايجاد برونشكتازي چيست؟
علت آن دقيقا مشخص نيست و در نيمي از موارد دليلي براي آن يافت نميشود. از هر 10 مورد 4 مورد براي آن دليلي عمده پيدا ميشود. برخي از شرايطي كه سبب آسيب مسير هوا مي شوند ممكن است سبب برونشكتازي شوند. مثالها عبارتند از:
• عفونتهاي شديد ريه مثل سل (TB)، سياه سرفه، ذات الريه يا سرخك كه در زمان عفونت مي تواند به مسيرهاي هوا آسيب برساند. بعد از آن ممكن است برونشكتازي به وجود آيد.
• شرايطي كه فرد را مستعد عفونت ها مي سازند نيز ممكن است عامل آن باشند مثل نقص سيستم ايمني.
• برخي مشكلات مادر زادي. براي مثال، مشكلي كه اختلال حرکت اوليه مژکها ناميده ميشود و بر مژكها تاثير گذاشته و و نمي توانند درست حركت كرده و مخاط ها را دفع كنند. فيبروز كيستيك مشكل ديگري است كه به ريه ها آسيب رسانده و سبب برونشكتازي مسيرهاي هوا ميشود. برخي از مشكلات نادر سيستم ايمني مي توانند سبب عفونتهاي ريه شده و به مسيرهاي هوا آسيب برسانند.
• گير كردن اشياء مثل آجيلها ممكن است سبب انسداد يك مسير هوا شده و به همان مكان آسيب مي رساند. اگر اسيد معده به بالا برگردد و در ريه فرو برده شود مي تواند به مسيرهاي هوا آسيب برساند. استنشاق گازهاي سمي نيز ممكن است سبب آسيب شود.
• برخي بيماريها كه در ديگر قسمتهاي بدن ايجاد تورم مي كنند ممكن است گاها سبب تورم و آسيب در ناي شده و منجر به برونشكتازي گردد. براي مثال: كوليت زخمي، بيماري كرون، بيماري سيلياك، آرتریت روماتوئید و لوپوس‌ اریتماتوی‌ منتشر.