بیماری های اعصاب و روان

بیماری های اعصاب و روان مهمترین بیماری ها هستند زیرا سیستم فرماندهی و کنترل بدن را هدف میگیرند و درمان آنها بسیار مهم است. بیماری های عصبی و روانپزشکی توسط پزشکان عمومی، متخصصین رشته های اعصاب، روانپزشکی و جراحان اعصاب قابل درمان هستند. برای تشخیص اینکه بیماری چیست و به چه پزشکی باید مراجعه نمود، از پزشک خانواده خود کمک بگیرید. اما بیماری اعصاب را جدی گرفته و بدون توجه به حواشی به درمان آن بپردازید، بیماری عیب نیست.

تشنج و صرع

مفهوم تشنج يا اپي لپسي   اگر خود شما يا يكي از اعضاي خانواده شما تا بحال يك يا چند بار دچار تشنج شده. اين ...
Read more

تشنج و صرع

مفهوم تشنج يا اپي لپسي   اگر خود شما يا يكي از اعضاي خانواده شما تا بحال يك يا چند بار دچار تشنج شده. اين ...
Read more
Load More