اپ سلامتی برای همه

بیماری های اعصاب و روان

بیماری های اعصاب و روان مهمترین بیماری ها هستند زیرا سیستم فرماندهی و کنترل بدن را هدف میگیرند و درمان آنها بسیار مهم است. بیماری های عصبی و روانپزشکی توسط پزشکان عمومی، متخصصین رشته های اعصاب، روانپزشکی و جراحان اعصاب قابل درمان هستند. برای تشخیص اینکه بیماری چیست و به چه پزشکی باید مراجعه نمود، از پزشک خانواده خود کمک بگیرید. اما بیماری اعصاب را جدی گرفته و بدون توجه به حواشی به درمان آن بپردازید، بیماری عیب نیست.

مفهوم تشنج يا اپي لپسي   اگر خود شما يا يكي از اعضاي خانواده شما تا بحال يك يا چند بار دچار تشنج شده. اين ...
ادامه مطلب: تشنج و صرع

مفهوم تشنج يا اپي لپسي   اگر خود شما يا يكي از اعضاي خانواده شما تا بحال يك يا چند بار دچار تشنج شده. اين ...
ادامه مطلب: تشنج و صرع
Load More